THS Varsity Girls 1/25/21THS JV Girls 1/25/21THS Freshman Girls 1/25/21LSC Varsity 1/25/2021CrossOver Elite Blue 5B 12/29/20CrossOver Elite Black 7G 12/29/20CrossOver Elite Blue 5G 12/29/20NorthStars 6G 12/29/20Crossover Elite Black 5G 12/28/2020NorthStars 8G 12/29/20NorthStars 8G 12/28/20NorthStars 7G 12/28/20Crossover Elite 4G 12/20/20